Wat is Narcotics Anonymous?

Narcotics Anonymous is een gemeenschap van verslaafden voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. Dit is een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te zijn.

Wereldwijd verzorgt NA tegenwoordig ruim 72.000 wekelijkse bijeenkomsten in 143 landen. Onze literatuur is beschikbaar in 57 talen. In Nederland zijn er nu meer dan 370 wekelijkse bijeenkomsten in 135 plaatsen door heel het land.

De verwijzing in onze naam naar verdovende middelen herinnert aan het ontstaan van NA maar is tegenwoordig minder van toepassing. Herstel bij NA richt zich nu op verslaving en verslavingsgedrag en niet zozeer op het gebruik van een bepaalde drug. Het lidmaatschap beperkt zich niet tot gebruikers van een specifieke drug. Iedereen die een probleem denkt te hebben met een legale of illegale drug, inclusief alcohol, is welkom bij NA.

We zijn een gemeenschap van anonieme leden die alleen bekendstaan met onze voornaam. Zo kunnen verslaafden een bijeenkomst bijwonen zonder bang te hoeven zijn voor nadelige gevolgen in de sociale omgeving. Dit kan een belangrijke rol spelen als iemand overweegt om voor het eerst naar een NA-bijeenkomst te gaan. Anonimiteit draagt tevens bij aan een sfeer van gelijkwaardigheid tijdens een bijeenkomst. Dit helpt om er zeker van te zijn dat de boodschap van herstel die bij NA wordt uitgedragen belangrijker wordt gevonden dan iemands individuele persoonlijkheid of situatie.

Het lidmaatschap van NA is kosteloos. De meeste leden geven op vrijwillige basis regelmatig kleine bedragen voor de kosten van groepsbijeenkomsten.

NA is geen religieuze organisatie en staat niet voor een bepaalde geloofsrichting. Wel legt ons programma de nadruk op spirituele basisprincipes die in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast: eerlijkheid, openheid van geest, bereidwilligheid en nederigheid. De concrete, praktische toepassing van deze principes wordt echter door iedereen zelf bepaald.

Herstellen bij NA is geen wonderbehandeling die binnen een bepaalde tijd aanslaat. Het gaat om een voortdurend, individueel proces. De leden nemen zelf de beslissing om deel te nemen en zij werken in eigen tempo aan hun herstel.

De benadering van NA berust op ons idee dat er een helende werking uit gaat van verslaafden die elkaar helpen. De belangrijkste dienst die NA verleent is dan ook het organiseren van groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen de deelnemers over hun ervaringen met drugsverslaving en het herstellen daarvan. NA-bijeenkomsten hebben een informeel karakter en worden geleid door ervaren leden. Bijeenkomsten en andere NA-diensten worden gefinancierd uit donaties van NA-leden en de verkoop van literatuur over herstel. Er wordt geen geld aangenomen van niet-leden.

NA-bijeenkomsten worden regelmatig gehouden, wekelijks op dezelfde plek en tijd. Er zijn in het algemeen twee soorten bijeenkomsten. De open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, ook voor niet-verslaafden. De besloten bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor verslaafden.

Ben ik een verslaafde?

Alleen jij kan deze vraag beantwoorden. Dit zal misschien niet eenvoudig zijn. In onze gebruikersperiode hielden we onszelf voor ‘dat we het allemaal in de hand hadden’.

In het begin was dat wellicht het geval, maar op dit moment niet meer. De drugs hadden het voor het zeggen. Wij leefden om te gebruiken en wij gebruikten om te leven.

Een verslaafde is gewoon een man of een vrouw van wie het leven door drugs wordt beheerst.

Misschien kun je wel toegeven dat je een drugsprobleem hebt, maar zie je jezelf niet als een verslaafde. Ieder van ons heeft een bepaald idee bij een verslaafde.

Zodra je er op een positieve wijze iets aan probeert te doen, is verslaafd zijn niet iets waarvoor je je hoeft te schamen. Als jij jezelf kunt herkennen in onze problemen, dan kun je jezelf misschien ook vinden in onze oplossing.

De volgende vragen zijn opgesteld door verslaafden die het herstelprogramma van Narcotics Anonymous volgen. Als je twijfelt of je wel of niet verslaafd bent, neem dan even de tijd om de vragen te lezen en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Lees hier verder

Wat is het programma van Narcotics Anonymous?

In het NA-programma wordt ervan uitgegaan dat verslaving een ziekte is. NA kent aan ‘ziekte’ een andere betekenis toe dan artsen en therapeuten en doet geen pogingen anderen ervan te overtuigen dat haar zienswijze juist is. NA stelt alleen dat haar leden verslaving als ziekte hebben aanvaard voor zover het hen helpt om beter om te gaan met hun situatie.

Het ‘verlangen om te stoppen met gebruiken’ is de enige voorwaarde om lid te zijn. Toch moedigt NA haar leden aan om zich volledig te onthouden van alle stemmingsveranderende middelen, met inbegrip van alcohol. Onze ervaring wijst uit dat volledige en voortdurende onthouding van drugs de beste basis biedt voor herstel en persoonlijke groei.

Het hart van het herstelprogramma van Narcotics Anonymous bestaat uit een reeks persoonlijke acties die bekendstaan als de Twaalf Stappen, overgenomen van Anonieme Alcoholisten. Deze ‘stappen’ bestaan uit erkenning van een probleem, hulp vragen, zelfbeoordeling, zelfonthulling, goedmaken van toegebrachte schade en optrekken met andere drugsverslaafden die willen herstellen. De Twaalf Stappen vormen een praktische handleiding voor herstel op grond van een aantal uitgangspunten. Door deze principes toe te passen en nauw samen te werken met andere leden, leren verslaafden te stoppen met gebruik en kunnen zij de uitdagingen van het dagelijkse leven aangaan.

Het NA-programma draait om wat ‘spiritueel ontwaken’ wordt genoemd, waarbij we willen benadrukken dat het ons gaat om de praktische waarde ervan, niet om de filosofische of metafysische betekenis. NA is niet godsdienstig en stimuleert elk lid om een eigen invulling te geven aan ‘spiritueel ontwaken’.

Er moet nog één ding vermeld worden over het NA-programma. NA-leden beseffen dat er nog veel meer organisaties zijn die zich bezighouden met de problematiek rond drugsverslaving. NA beweert niet over een programma te beschikken dat overal voor alle verslaafden werkt, al vinden haar leden dat ze er aanzienlijk op vooruit zijn gegaan bij de aanpak van hun verslavingsproblemen. NA beweert evenmin dat haar zienswijze algemene navolging verdient.

Je bent welkom bij Narcotics Anonymous

NA biedt verslaafden een mogelijkheid om zonder drugs te leven. Als je niet zeker weet of je verslaafd bent, maak je dan geen zorgen. Blijf gewoon naar onze bijeenkomsten komen en neem de tijd om je eigen conclusie te trekken.

Net zoals velen van ons, ben je op je eerste NA-bijeenkomst wellicht behoorlijk zenuwachtig. Je hebt het idee dat iedereen op je zit te letten. Als dat zo is, dan ben je daarin niet de enige. Die gevoelens zijn voor velen van ons herkenbaar. Er wordt weleens gezegd: ‘Als de zenuwen door je lijf gieren, dan zit je waarschijnlijk op de juiste plek.’ Niemand komt per ongeluk binnenvallen bij NA. Mensen die niet verslaafd zijn, vragen zich nooit af of ze verslaafd zijn. Sterker nog, ze staan er geen moment bij stil. Als jij je afvraagt of je wel of niet een verslaafde bent, dan zou je best wel eens verslaafd kunnen zijn. Gun jezelf even de tijd om naar ons te luisteren wanneer wij onze ervaringen delen. Misschien hoor je iets wat je bekend in de oren klinkt. Het gaat er niet om of je dezelfde drugs hebt gebruikt. In feite doet het er niet eens toe welke drugs je gebruikte. Als je wilt stoppen met gebruiken, dan ben je van harte welkom. Verslaafden hebben vaak soortgelijke gevoelens en als we ons richten op onze overeenkomsten in plaats van de verschillen, dan kunnen we elkaar helpen.

Misschien voel je je wanhopig en angstig. Wellicht denk je dat dit programma niet zal werken, net zomin als alles wat je al eerder hebt geprobeerd. Je denkt misschien dat het voor een ander kan werken maar niet voor jou. Je hebt immers het gevoel dat je anders bent dan wij. Toen wij voor het eerst bij NA kwamen, hadden de meesten van ons datzelfde gevoel. Ergens wisten we wel dat we zo niet langer konden doorgaan. We zagen echter geen enkele mogelijkheid om te stoppen of om clean te blijven. Wij waren doodsbenauwd om datgene los te laten wat zo belangrijk voor ons was geworden. We kwamen erachter dat het verlangen om te stoppen met gebruiken de enige voorwaarde is om lid te zijn van NA. En dat was voor ons een hele opluchting.

In het begin waren de meesten van ons bang om iets nieuws te proberen, we stonden wantrouwig tegenover een nieuwe aanpak. Over één ding bestond voor ons geen enkele twijfel: onze oude aanpak leidde nergens toe. Toen we clean werden, ging het niet onmiddellijk de goede kant op. Dikwijls leek zelfs iets alledaags als autorijden of telefoneren vreemd en beangstigend. Zulke onzekerheden kenden we helemaal niet van onszelf! In deze situatie zijn we enorm gebaat bij het gezelschap en de steun van andere verslaafden die clean zijn. Dit is een fase waarin we het broodnodige houvast vinden door te leren vertrouwen op andere mensen.

Misschien begin je te denken: ‘Ja, maar…’ of ‘Wat als…?’ Toch zou je, ondanks je twijfels, alvast gebruik kunnen maken van de volgende eenvoudige suggesties: kom naar zoveel mogelijk NA-bijeenkomsten, verzamel telefoonnummers van NA-leden en maak regelmatig gebruik van deze nummers, vooral wanneer je een enorme drang hebt om te gebruiken. Ook op tijden dat er geen bijeenkomsten zijn kan je namelijk trek hebben. Wij zijn vandaag clean omdat we hulp hebben gezocht. Datgene wat ons heeft geholpen, kan ook jou helpen. Schroom daarom niet om andere herstellende verslaafden te bellen.

Een terugval kunnen we alleen maar voorkomen door af te blijven van die eerste drug. Drugs gebruiken is voor een verslaafde iets vanzelfsprekends. Om ons blijvend te kunnen onthouden van stemmings- en bewustzijnsveranderende middelen, moesten de meesten van ons drastische veranderingen ondergaan op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. De Twaalf Stappen van NA bieden ons de mogelijkheid om te veranderen. Iemand heeft eens gezegd: ‘Je kunt waarschijnlijk clean worden door alleen naar bijeenkomsten te gaan. Maar als je clean wilt blijven en herstel wilt ervaren, dan zul je de Twaalf Stappen moeten toepassen.’ En dat kunnen wij niet alleen. Binnen de NA-gemeenschap steunen we elkaar bij onze inspanningen. We leren samen een nieuwe manier van leven toe te passen die ons gezond en clean houdt.

Op je eerste bijeenkomst zul je mensen ontmoeten die langere of kortere tijd clean zijn. Je zult je misschien afvragen hoe het hun tot dusver gelukt is om clean te blijven. Als je naar NA-bijeenkomsten blijft komen en clean blijft, zul je gaan begrijpen hoe het werkt. Wij allen moesten de ellende van verslaving overwinnen. Om die reden geven we om elkaar en heerst er een sfeer van wederzijds respect. Wij houden van elkaar en we steunen elkaar bij ons herstel. Het NA-programma bestaat uit spirituele uitgangspunten die, zo hebben wij ontdekt, ons helpen clean te blijven. Je zult vele suggesties aangereikt krijgen maar er wordt niets van je geëist. De NA-gemeenschap biedt ons de mogelijkheid om aan jou te geven wat wij gevonden hebben: een manier om clean te kunnen leven. We gaan ervan uit dat wij onze kennis over clean blijven alleen kunnen behouden als we onze ervaring delen met anderen.

Dus, wees welkom! Wij zijn blij dat je er bent en we hopen dat je ervoor kiest om te blijven. Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met ‘God’ verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek. Het is een Macht die we hier gevonden hebben, bij NA, in het programma, tijdens de bijeenkomsten en in de mensen. Deze Macht vormt het spirituele uitgangspunt op basis waarvan wij middelenvrij kunnen leven, één dag tegelijk – en voor het geval een dag te lang is, vijf minuten tegelijk. Wat in ons eentje niet lukte, krijgen we samen wel voor elkaar. Wij nodigen je uit om gebruik te maken van onze kracht en onze hoop totdat je zelf wat kracht en hoop gevonden hebt. Er komt een moment dat ook jij met iemand zult willen delen wat jou zo vrijmoedig werd aangeboden.

Blijf terugkomen ─ het werkt!

De twaalf stappen van Narcotics Anonymous – Hoe het werkt

Als jij wilt wat wij te bieden hebben en bereid bent er moeite voor te doen, dan ben je er aan toe bepaalde stappen te nemen. Dit zijn de uitgangspunten die ons herstel mogelijk maakten.

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.
 2. Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij namen de beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen.
 4. Wij maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. Wij bekenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.
 6. Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.
 7. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.
 9. Wij maakten het waar mogelijk direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
 10. Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.
 11. Wij trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God zoals wij Hem begrepen te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons en de kracht die uit te voeren.
 12. Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dra­gen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

Dit klinkt als een enorme opgave en wij kunnen het niet allemaal ineens doen. Wij zijn ook niet in één dag verslaafd geraakt, dus denk er om: rustig aan. Er is één ding dat ons herstel meer dan wat dan ook zal ondermijnen: een onverschillige of intolerante houding ten opzichte van spirituele uitgangspunten. Drie onmisbare uitgangspunten zijn eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid. Hiermee zijn wij goed op weg. Wij zijn van mening dat onze benadering van de ziekte verslaving volkomen realistisch is, aangezien de therapeutische waarde van een verslaafde die een andere helpt zonder weerga is.

Wij menen dat onze manier praktisch is, want de ene verslaafde kan het best de andere verslaafde begrijpen en helpen. Wij geloven dat, hoe eerder wij onze problemen in het dagelijks leven onder ogen zien, hoe sneller wij aanvaardbare, verantwoordelijke en productieve leden van onze maatschappij zullen worden.

De enige manier om niet terug te vallen tot actieve verslaving is niet die eerste drug te nemen. Als jij bent zoals wij, dan weet je dat één teveel is en duizend nooit genoeg. Wij leggen hier sterk de nadruk op omdat wij weten dat wanneer wij drugs gebruiken in welke vorm dan ook, of de ene vervangen door de andere, wij onze verslaving weer helemaal opnieuw de vrije hand laten.

Alcohol beschouwen als anders dan andere drugs, heeft bij zeer veel verslaafden een terugval veroorzaakt. Voordat wij bij NA kwamen, zagen velen van ons alcohol als iets aparts, maar wij kunnen het ons niet veroorloven hierover verwarring te laten bestaan. Alcohol is een drug. Wij zijn mensen met de ziekte verslaving die zich moeten onthouden van alle drugs om te kunnen herstellen.

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige "Hoe het werkt" pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English "How it works" pdf.

De twaalf tradities van Narcotics Anonymous

Wij behouden wat wij hebben alleen door waakzaamheid en zoals vrijheid voor het individu voortkomt uit de Twaalf Stappen, zo komt vrijheid voor de groep voort uit onze Tradities. Zolang hetgeen dat ons bij elkaar houdt sterker is dan dat wat ons uiteen zou rukken, komt alles goed.

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen: persoonlijk herstel is afhankelijk van NA-eenheid.
 2. Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar één autoriteit, een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten, zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken.
 4. Elke groep dient autonoom te zijn behalve in zaken die andere groepen of NA als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.
 6. Een NA-groep behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de NA- naam te verlenen, opdat geld-, eigendoms-, of prestige- problemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere NA-groep behoort geheel in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.
 8. NA dient voor altijd niet professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.
 9. NA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar wij mogen wel dienstraden of comité’s creëren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
 10. NA heeft geen mening over kwesties buiten NA, derhalve behoort de NA-naam nooit betrokken te worden in publieke verdeeldheid.
 11. Ons public relations-beleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie; het is noodzakelijk dat wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio en films.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities, dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Begrip van deze Tradities komt langzaam, mettertijd. We nemen informatie op door met NA-leden te praten en verschillende groepen te bezoeken. Het is gewoonlijk pas als we betrokken raken bij service dat iemand ons er op wijst dat “persoonlijk herstel afhankelijk is van NA-eenheid” en dat eenheid afhankelijk is van hoe goed we onze Tradities volgen. Er kan niet onderhandeld worden over de Twaalf Tradities van NA. Zij zijn de richtlijnen die onze NA-gemeenschap levend en vrij houden.

Door het volgen van deze richtlijnen bij het omgaan met anderen, en de maatschappij in het geheel, vermijden we vele problemen. Dat wil niet zeggen dat onze Tradities alle problemen uitsluiten. We moeten nog steeds moeilijkheden onder ogen zien als deze zich voordoen: communicatieproblemen, meningsverschillen, interne tegenstellingen, en problemen met individuen en groepen buiten de NA-gemeenschap. Als we deze uitgangspunten toepassen, vermijden we echter sommige valkuilen.

Veel van onze problemen lijken op die van onze voorgangers. Hun moeilijk verkregen ervaring gaf gestalte aan de Tradities en onze eigen ervaring heeft laten zien dat deze uitgangspunten vandaag de dag nog net zo van kracht zijn als dat zij waren toen deze Tradities werden geformuleerd. Onze Tradities beschermen ons tegen de interne en externe krachten die ons zouden kunnen vernietigen. Zij zijn werkelijk hetgeen dat ons samenhoudt. Alleen door ze te begrijpen en toe te passen, werken ze.

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige "De Twaalf Tradities van NA" pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English "The Twelve Traditions of NA" pdf.

NA-literatuur in het Nederlands

Hieronder tref je diverse officiële vertalingen aan van de herstel literatuur van Narcotics Anonymous.

Wie, wat, hoe en waarom
IP #1, Who, What, How, & Why

De Groep
IP #2, The Group

Een andere kijk
IP #5, Another Look

Herstel en Terugval
IP #6, Recovery & Relapse

Ben ik een verslaafde?
IP #7 Am I an Addict?

Alleen voor vandaag
IP# 8, Just For Today

Naar het programma leven
IP# 9, Living the Program

Sponsorschap
IP# 11, Sponsorship

De driehoek van zelf-obsessie
IP# 12, The Triangle of Self-Obsession

Door jonge verslaafden, voor jonge verslaafden
IP# 13, By Young Addicts

De ervaring van een verslaafde …
IP# 14, One Addict’s Experience…

Voorlichting en het NA-lid
IP# 15, PI and the NA Member

Voor de nieuwkomer
IP #16, For the Newcomer

Zelfacceptatie
IP# 19, Self-Acceptance

Voorlichting in instellingen en het NA-lid
IP #20, H&I Service and the NA Member

Welkom bij Narcotics Anonymous
IP #22, Welcome to Narcotics Anonymous

Clean Blijven in de Buitenwereld
IP# 23, Staying Clean on the Outside

Geld telt zelfvoorziening bij NA
IP #24, Money Matters: Self-Support in NA

Aan de ouders of verzorgers van jongeren bij NA
IP #27, For the Parents or Guardians of Young People in NA

Literatuur in andere talen

Herstel literatuur in het engels

Herstel literatuur (alle talen)

Literatuur bestellen in Nederland

Literatuurdepot area noord

Literatuurdepot area zuid-oost

Literatuurdepot area C

Literatuurdepot regio rijnmond

Literatuurdepot area west

Als je nieuw bent bij NA, of van plan bent om voor de eerste keer naar een Narcotics Anonymous-bijeenkomst te gaan, is het makkelijk om iets te weten over wat er tijdens onze bijeenkomsten gebeurt. De informatie hier is bedoeld om je inzicht te geven in wat we doen als we samenkomen om herstel te delen.

De woorden die we gebruiken en de manier waarop we handelen zijn in eerste instantie misschien onbekend voor je, maar hopelijk kan deze informatie je helpen het meeste uit je eerste NA-meeting te halen. Door vroeg te komen, laat te blijven en veel vragen te stellen voor en na meetings, kan je het meeste uit elke bijeenkomst halen.

Een NA-meeting duurt doorgaans tussen de 60 en 90 minuten. Tijdens de bijeenkomst krijgen leden de gelegenheid om hun ervaringen te delen. Tenzij specifiek aangegeven, hoef je jezelf niet vooraf aan te melden. Op de locatie wordt je ontvangen door mensen van de meeting.

Een NA-bijeenkomst zoeken kan op regio, woonplaats en/of type meeting. Hieronder tref je een uitleg aan van de diverse typen die bij NA-meetings worden gebruikt.

Type Omschrijving
Basic Text Een NA-meeting waarin de Basic text van Narcotics Anonymous wordt behandeld
Beginner/Nieuwkomer Dit is een meeting met extra aandacht voor verslaafden die nieuw in het programma zijn.
Beperkte toegang Deze NA-meeting is lastig te bereiken, neem indien je slecht ter been bent even contact op met de meeting.
Besloten Een besloten NA-meeting is alleen toegankelijk voor verslaafden.
Discussie/Participatie Deze NA-bijeenkomst nodigt uit tot deelname van alle aanwezigen.
Engels Deze NA-bijeenkomst is Engelstalig.
Farsi Een NA-meeting specifiek voor de Farsi gemeenschap
Formaat Varieert Bij deze vorm van NA-meeting worden telkens andere onderwerpen behandeld.
Homo/Lesbisch Deze bijeenkomst is gericht op de behoeften van homoseksuele en lesbische leden van NA.
IP Studie Een NA-bijeenkomst met een Informatiepamflet als onderwerp om over te delen.
It Works Studie Deze NA-bijeenkomst is gericht op het bespreken van de tekst It Works -How and Why.
Jongeren Deze NA-meeting is specifiek gericht op jongeren
Just For Today In deze NA-meeting wordt de Just for Today / Alleen voor vandaag gelezen en onderwerp genomen.
Just For Today Studie Bij deze NA-meeting wordt de Just for Today / Alleen voor vandaag besproken en behandeld.
Kaarslicht Deze NA-meeting gebruikt kaarsen als verlichting en schakelt alle elektrische verlichting uit.
Kinderen welkom Op deze NA-bijeenkomst (ook wel pappa/mamma meeting genoemd) zijn kinderen welkom.
LGBT+ Deze NA-bijeenkomst is gericht op de behoeften van de LGBT+ leden van NA.
Literatuur Studie Deze NA-bijeenkomst is gericht op het bespreken van NA-literatuur.
Living Clean In deze meetings wordt een stuk uit het Boek Living clean voorgelezen, waarna er tijd is om er over te delen.
Mannen Meeting speciaal voor mannen
Meditatie Deze NA-meeting mediteert een deel van de bijeenkomst in stilte. De lengte van de meditatie is afhankelijk van de vorm van de bijeenkomst.
Nederlands/Engels Een bilangual NA-meeting waar zowel in het Nederlands als Engels geshared mag worden.
Online Meeting Online meetings zijn meetings die bij te wonen zijn via een computer / tablet of smartphone
Open Bij een open NA-bijeenkomst zijn niet-verslaafde bezoekers welkom. In de meeste gevallen kunnen zij deelnemen door te luisteren.
Pools Een NA-meeting speciaal voor de Poolse gemeenschap
Russisch Een NA-meeting speciaal voor de Russische gemeenschap
Spiritual Principle a Day In deze meetings wordt Spiritual Principle a Day voorgelezen, waarna er tijd is om er over te delen.
Spreker Er wordt op regelmatige basis een spreker uitgenodigd die zijn levens- of herstelverhaal komt delen.
Stap Deze NA-bijeenkomst is gericht op het bespreken van de Twaalf Stappen van NA.
Stap werkboek studie Bij dit type meeting worden vragen uit het stappenwerkboek door leden beantwoord,
Toegankelijk voor rolstoelen NA meeting in een gebouw met voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Tradities Bij dit type meeting worden op regelmatige basis de 12 tradities van Narcotics Anonymous als onderwerp van de meetig gebruikt.
Vragen en antwoorden Bij dit type meeting is het mogelijk om een herstel gerelateerde vraag te stellen, leden kunnen daar antwoord op geven.
Vrouwen Meeting speciaal voor vrouwen

Je hoeft niet clean te zijn als je voor het eerst binnenkomt bij Narcotics Anonymous. Maar we raden je wel aan om na je eerste bijeenkomst clean terug te komen. Je hoeft niet te wachten op een overdosis of een gevangenisstraf voordat je hulp kunt krijgen bij NA. Van verslaving kun je herstellen, het is geen hopeloze situatie. Met behulp van het 12-stappenprogramma van NA en de NA-gemeenschap van herstellende verslaafden is het mogelijk de zucht om drugs te gebruiken te bedwingen.

Verslaving is een ziekte die iedereen kan overkomen. Sommigen van ons gebruikten drugs omdat zij ervan genoten, anderen gebruikten om hun gevoelens te onderdrukken. Weer anderen kregen te maken met lichamelijke of geestelijke aandoeningen en raakten verslaafd aan medicijnen. Sommigen van ons dachten dat het gewoon ‘cool’ was om te gebruiken en kwamen later tot de ontdekking dat ze niet konden stoppen. Velen van ons probeerden hun verslaving te boven te komen. Soms lukte dat voor een tijdje, maar meestal raakten we steeds meer verslaafd.

Maak kennis met de kracht van NA-bijeenkomsten

De NA-bijeenkomsten zijn essentiële bijeenkomsten binnen onze gemeenschap, waar leden in een sfeer van vertrouwelijkheid en respect ervaringen, kracht en hoop uitwisselen. Deze bijeenkomsten vormen een veilige haven voor individuen die streven naar een leven zonder drugs, door onderlinge steun en samenwerking. Centraal staat het herstelproces, waarbij elk lid, ongeacht persoonlijke achtergrond, aangemoedigd wordt om actief deel te nemen aan deze gezamenlijke reis.

NA-bijeenkomsten: Anonimiteit zorgt voor gelijkheid en focus op herstel. Leden delen ervaringen over drugsverslaving in een ondersteunende omgeving

Met 370 wekelijkse bijeenkomsten in 135 plaatsen in Nederland, biedt de NA-gemeenschap een breed scala aan mogelijkheden voor herstel en groei. Ontdek ons uitgebreide en ondersteunende programma door een van onze NA-meetings te bezoeken. 

Hieronder tref je de komende 10 NA-meetings van vandaag aan, of zoek hier een andere NA-bijeenkomst bij jou in de buurt. 

Tijd Bijeenkomst Lokatie Regio
12:00 NA-lunchmeeting
Geschutswerf
Amsterdam
16:00 NA Online Dinsdagmiddag Meeting
Online
Nederland
16:30 NA-meeting Hilversumstraat
Inloophuis Leger des Heils
Amsterdam
18:30 NA Back to Basic Haarlem
Ecosol
Haarlem
18:30 Just For Tuesday
Parochie van Kerk
Amsterdam
19:00 NA meeting Westerpark
Buurthuis Combiwel de koperen knoop
Amsterdam
19:00 NA Youth meeting
Geschutswerf
Amsterdam
19:00 Vrouwen meditatie meeting Hilversum Vrouwen
Jellinek Noordse Bosje
Hilversum
19:00 Tuesday Lift Up NA-meeting
Klaproos
Amsterdam
19:00 NA-meeting Hardenberg
Noaber
Hardenberg

Translate »