De Groep

Omschrijving en doel

We spreken bij Narcotics Anonymous van een groep als twee of meer herstellende verslaafden op een bepaalde tijd en plaats bij elkaar komen om te herstellen van de ziekte verslaving. NA-groepen zijn gebonden aan de uitgangspunten van de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities van NA. Het voornaamste doel van de groep is het uitdragen van de boodschap naar de verslaafde die nog lijdt.

Het is de bedoeling dat verslaafden die voor het eerst deelnemen aan een bijeenkomst zichzelf kunnen herkennen in de verhalen van de andere aanwezigen. Om die reden is het belangrijk dat we ons hoofddoel goed voor ogen blijven houden. De groep is onder meer verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een sfeer van herstel. Dit is van belang voor de nieuwkomer die het verlangen heeft om te stoppen met gebruiken, maar ook voor de andere aanwezige leden. De nieuwkomer hoort het gevoel te krijgen welkom te zijn.

We waren onrustig tijdens onze eerste NA bijeenkomst, we kunnen ons dat vast nog wel herinneren. Als je bang en alleen bent, dan geeft het een geruststellend gevoel als iemand je vriendelijk toeknikt of liefdevol omhelst. We hadden grote behoefte aan mensen die weten waar wij doorheen zijn gegaan en op grond daarvan onze gevoelens en ervaringen konden begrijpen. We konden ogenblikkelijk zien dat een verslaafde clean kan blijven in navolging van anderen die volgens het NA-programma leven en clean zijn.

De groep is het krachtigste middel bij het doorgeven van de boodschap van hoop en de belofte van vrijheid van actieve verslaving. Stoppen met drugs gebruiken, bevrijding van de zucht om te gebruiken en een nieuwe, betere manier van leven: het is voor iedere verslaafde weggelegd. Tijdens een bijeenkomst delen medeverslaafden hun ervaring, kracht en hoop om zelf clean te blijven en om anderen te helpen clean blijven. Wij hebben de ongekend helende uitwerking ondervonden van de ene verslaafde die de andere helpt.

De ervaring leert ons dat gevoelens die ons vroeger achtervolgden, langzaam maar zeker verdwijnen als we geregeld deelnemen aan bijeenkomsten. Daarvoor in de plaats komen gevoelens van hoop, vreugde en dankbaarheid voor het nieuwe leven dat wij hebben ontdekt dankzij Narcotics Anonymous. Het belangrijkste is dat mensen die geregeld deelnemen aan onze bijeenkomsten, clean blijven.

Vaste groep

De keuze voor en het steunen van een vaste groep is een belangrijk onderdeel van het herstelproces. Een vaste groep is een bijeenkomst waaraan je geregeld deelneemt en waar jij je thuis voelt. We kunnen een vaste groep daarom ook een thuisgroep noemen. Een vaste groep biedt ons elke week de mogelijkheid om de mensen daar echt te leren kennen. Op hun beurt kunnen anderen ons echt leren kennen.

Als we samen groeien, ontwikkelen wij een hechte band met elkaar. We zijn verbonden aan een vaste groep en als wij om de een of andere reden afwezig zijn, dan wordt dat opgemerkt. We worden gemist. In onze vaste groep vieren we ieder jaar onze cleantijd. Het is de plek waar we leren om respect voor elkaar te hebben en waar we, in veel gevallen voor de eerste keer in ons leven, echte vriendschappen opbouwen. Dit kan van grote waarde zijn gedurende ons herstel.
De groep groeit mee met de ontwikkeling van de groepsleden. Wij leren om in al ons doen en laten de spirituele uitgangspunten van Narcotics Anonymous toe te passen. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de groep, de verschillende taken en verantwoordelijkheden worden onderling verdeeld.

Vaste groepsleden houden in de gaten of er zich problemen in de groep voordoen en zij zijn altijd bereid een helpende hand te bieden. In de thuisgroep breng je twee stemmen uit. In het ene geval stem je als lid van het groepsgeweten over zaken die het welzijn van jouw vaste groep betreffen, in andere gevallen stem je over zaken die NA als organisatie aangaan. Ook op regioniveau zijn thuisgroepen actief in het uitdragen van de boodschap van herstel. In overeenstemming met de spirituele principes van saamhorigheid en verbondenheid is het voor het welzijn van de gehele NA-gemeenschap belangrijk dat ieder van ons z’n steentje bijdraagt.

Het opzetten van een NA-groep

Bij het opzetten van een groep1 moeten we eerst zorgen voor een locatie waar wij regelmatig bijeen kunnen komen. Probeer een locatie te vinden die bijdraagt aan een sfeer van herstel, een plek waar het voor de groep mogelijk is om te groeien. Het is belangrijk om een plek te hebben die de groep de mogelijkheid biedt om de zesde traditie in praktijk te brengen: ‘Om ons hoofddoel te beschermen tegen problemen rondom geld, bezit en prestige, mag een NA-groep nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen steunen, financieren of toestaan de NA-naam te gebruiken.’

Het principe dat we ons nergens bij aansluiten maakt het voor de groep mogelijk om naar volledige zelfstandigheid toe te groeien. Als we eenmaal een locatie hebben gevonden, dan stellen we vast op welke tijd en dag de groep bij elkaar komt. Vervolgens maken we afspraken over het openen en afsluiten van de ruimte en spreken we af wat er verder nog nodig is aan voorbereiding. De zevende traditie luidt: ‘Iedere NA-groep dient volledig in eigen onderhoud te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.’ In lijn met de zevende traditie wordt vastgelegd hoe de huur voor de ruimte kan worden betaald; NA groepen moeten altijd in hun eigen onderhoud voorzien. Datgene waarvoor de groep verantwoordelijk is (deur openen, koffie zetten, literatuur klaarleggen, opruimen, enzovoort) kan
het best worden verdeeld over twee of meer verslaafden. Het is wel eens voorgekomen dat een groep op zoek moest naar een andere locatie, omdat de ruimte niet netjes werd achtergelaten. Als we ernaar streven om de ruimte netter dan bij binnenkomst achter te laten, dan dragen we niet alleen zorg voor de sfeer van herstel maar ook voor de beeldvorming over Narcotics Anonymous.

Het kan best enige tijd duren voordat een bijeenkomst goed van de grond komt. Probeer in dat geval geduld op te brengen. De ervaring leert dat het beter wordt. We kunnen voor ondersteuning terecht bij de dichtstbijzijnde area of regio servicecommissie, we kunnen aan de groep bekendheid geven tijdens andere bijeenkomsten en we kunnen folders verspreiden. Als er voldoende deelname en steun is, wordt er als eerste een zakelijke bijeenkomst gehouden. Tijdens deze vergadering worden onderwerpen aangaande de groep officieel vastgelegd (naam, type bijeenkomst, enzovoort) en worden er leden gekozen aan wie het verrichten van service wordt toevertrouwd.

De bijeenkomst heeft weliswaar een zakelijk karakter, maar wij moeten niet vergeten dat hiermee de basis wordt gelegd voor het uitdragen van ons hoofddoel. Als groepsleden dragen we verantwoordelijkheid voor het in stand houden van NA én voor de investering in ons herstel. Inderdaad, het is een voorrecht om deel uit te maken van onze vaste groep.

Serviceleden die vertrouwen genieten

Onze tweede traditie zegt: ‘Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar één autoriteit: een liefhebbende God zoals Hij zich manifesteert in ons groepsgeweten. Onze leiders zijn slechts serviceleden die vertrouwen genieten, zij vormen geen bestuur.’ Onze serviceleden vormen de ruggengraat van de groep en het is uitermate belangrijk dat zij geregeld op de bijeenkomsten aanwezig zijn. Soms worden er mensen verkozen die ongeschikt blijken of over onvoldoende ervaring met herstel in onze gemeenschap beschikken. Dat is één van de valkuilen die veel NA-groepen in de problemen heeft gebracht. Sommige groepen zijn hier zelfs aan ten onder gegaan. Veel verkiezingen binnen NA hadden meer weg van een populariteitsverkiezing dan van verkiezingen van serviceleden die vertrouwen wordt geschonken. Serviceposities brengen verantwoordelijkheid met zich mee en slecht functionerende serviceleden kunnen een negatieve invloed hebben op de groep.

De serviceleden van een groep moeten daarom met grote zorg worden gekozen. Het is belangrijk om de belofte om te dienen na te komen. Hieronder volgt een korte omschrijving van de taken van de personen die service verrichten binnen de groep. Een meer uitgebreide beschrijving vind je in het door NA goedgekeurde NA-handboek.

Op grond van onze ervaring kunnen we in het algemeen stellen dat leden die service verrichten, succesvoller zijn als zij beschikken over bepaalde kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze kwaliteiten houden onder meer in:

 1. De bereidheid en het verlangen om te dienen.
 2. Een verleden met herstel binnen NA (we gaan uit van een minimum van 1 jaar cleantijd).
 3. Begrip en praktische kennis van de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van NA.
 4. Actieve deelname aan de groep.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • Het openen en sluiten van de locatie – wat er ook gebeurt.
 • Het kiezen van een voorzitter die de NA boodschap van herstel uitdraagt.
 • Het koffie zetten.
 • Het bijhouden van de verslagen van de groep.
 • Het organiseren van de zakelijke bijeenkomsten van de groep.
 • Het inkopen van de literatuur en overige voorraden.

De secretaris heeft veel verantwoordelijkheden en daarom moet deze positie niet te licht worden opgevat. Als de secretaris hierom vraagt, dienen de vaste leden van de groep de secretaris te allen tijde te helpen.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Het betalen van de rekeningen van de groep.
 • Het bijhouden van de financiële verslagen.
 • Het uitvoeren van de beslissingen van het groepsgeweten aangaande de geldstromen.
 • Het regelmatig rapporteren aan de groep.

Het is handig wanneer de penningmeester over rekenvaardigheden beschikt en zijn eigen financiële zaken goed op orde weet te houden. Eén van de grootste problemen die we zijn tegengekomen is misbruik van het geld van de groep. In het verleden is er veel geld verdwenen, geld dat we hard nodig hadden. Dergelijk misbruik beperkt Narcotics Anonymous in haar mogelijkheden, maar gaat ook nog eens in tegen het hart van de vijfde traditie: ‘Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.’ Penningmeesters die misbruik maakten van hun positie, hebben ondervonden dat zij daarvoor een hoge prijs moesten betalen in termen van hun persoonlijk herstel.

Het is duidelijk dat de penningmeester een grote verantwoordelijkheid heeft; er moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt bij de keuze voor het lid dat deze functie gaat bekleden. Een meer uitgebreide beschrijving van de functie van penningmeester vind je in het door de NA-Conferentie goedgekeurde Treasurer’s Handbook.

Groepsvertegenwoordiger (GSR)

De GSR is verantwoordelijk voor:

 • Regelmatige deelname aan de vergaderingen van de area servicecomissie (ASC).
 • Deelname als lid van ASC-subcommissies.
 • Dienen als contactpersoon tussen de groep en area.
 • Samen met de plaatsvervangende GSR verantwoordelijkheid dragen.
 • Correcte registratie bij World Service Office (WSO).

Het belangrijkste onderdeel van deze functie is de rol van contactpersoon namens de groep. Met deze rol is de groepsvertegenwoordiger de belangrijkste schakel tussen de groep en alle andere groepen van de NA gemeenschap. Als contactpersoon is het de taak van de groepsvertegenwoordiger om het groepsgeweten te vertegenwoordigen. Dit betreft zowel zaken die andere groepen aangaan als zaken die NA als organisatie aangaan. Het is de taak van de groepsvertegenwoordiger om de groep te informeren over ontwikkelingen in de wereldwijde NA-gemeenschap. Daarbij worden alle activiteiten, successen of problemen van de groep met de area gedeeld. Het is belangrijk dat de vertegenwoordiger van de groep de communicatielijnen binnen NA in stand houdt.

Plaatsvervangende GSR

De plaatsvervangende groepsvertegenwoordiger verbindt zich voor twee jaar en daarin zit het enige verschil met de functie van GSR. In het eerste jaar wordt de plaatsvervanger opgeleid om vervolgens in het tweede jaar formeel als groepsvertegenwoordiger te functioneren. Als de plaatsvervangende GSR elke vergadering van de area servicecommissie bijwoont, wordt de vertegenwoordiger van de groep ondersteund en krijgt hij of zij bovendien de functie in de vingers. Daarnaast kan de plaatsvervangende GSR de positie van groepsvertegenwoordiger waarnemen bij diens afwezigheid.

Aanvullende manieren om te dienen

De hierboven genoemde posities van serviceleden die vertrouwen genieten, hebben een vaste taakomschrijving. Er zijn nog meer manieren om service te verrichten, bijvoorbeeld als spreker of als voorzitter. Zij worden in het algemeen gekozen door de secretaris van de groep. Binnen de gehele wereldwijde NA-gemeenschap zijn er talloze omschrijvingen in gebruik en zijn er verschillende manieren om een bijeenkomst te houden. Onze vierde traditie zegt ons volledige zelfstandigheid toe ‘behalve in zaken die andere groepen of NA als organisatie aangaan’. Deze verscheidenheid is een verrijking voor onze NA-gemeenschap en vergroot tevens onze doeltreffendheid. Ons hoofddoel komt telkens neer op het uitdragen van de boodschap naar de verslaafde die nog lijdt.

Leider

De leider – ook wel ‘de voorzitter’ genoemd – moet in staat zijn ervaring, kracht en hoop te delen op grond van zijn geregelde deelname aan NA-bijeenkomsten. Deze persoon is ervoor verantwoordelijk dat de bijeenkomst fatsoenlijk verloopt en hij zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan de regels van de voorleeskaarten. De voorzitter is zich ervan bewust dat het om een bijeenkomst van iedereen gaat. Het is niet zijn taak om ieders bijdrage van commentaar te voorzien.

Degene die de bijeenkomst voorzit, is verantwoordelijk voor het scheppen van een sfeer van herstel. Voor de broodnodige herkenning s het delen van problemen noodzakelijk maar m te kunnen herstellen, is het delen van oplossingen onmisbaar. De voorzitter dient altijd voor ogen te houden dat we samenkomen met het nadrukkelijke doel clean te blijven en om andere verslaafden te helpen herstellen van verslaving.

Spreker

Het NA-lid dat wordt gekozen om tijdens de bijeenkomst te spreken, is iemand die het NA programma van herstel in de praktijk brengt of, anders gezegd: iemand die leeft volgens de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities. In bepaalde streken/plaatsen zijn er niet veel leden met de nodige cleantijd en ervaring met de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities. In die situatie kan het voorkomen dat een groep de tradities verkeerd begrijpt. Zo kan het gebeuren dat een spreker wordt uitgenodigd van buiten de NA-gemeenschap. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen. Onze Basistekst wijst ons bijvoorbeeld op het feit dat NA-leden uit een andere streek/plaats graag bereid zijn om van ver te komen ter ondersteuning van nieuwe groepen. De spreker helpt de groep bij het uitdragen van de boodschap naar de nog lijdende verslaafde, het hoofddoel van de groep. Wanneer we spreken op een NA-bijeenkomst, moeten we er alert op blijven dat we een heldere boodschap van herstel uitdragen.

Dat doen we door onszelf kenbaar te maken als herstellende van de ziekte verslaving. Zo kunnen we ondubbelzinnig de boodschap van herstel uitdragen. We blijven niet hangen in verhalen over onze actieve verslaving of ‘verzetsdaden’, het leven van een gebruiker is ons maar al te goed bekend. We kwamen naar NA om te stoppen met gebruiken en we zijn hier om de ervaring, de kracht en de hoop van ons herstel te delen.

Ten slotte een tip voor onze nieuwe groepen in pas gevormde area’s. We hebben gemerkt dat bijeenkomsten waar de stappen en de literatuur worden behandeld, bijzonder stimulerend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe leden. We moedigen je aan om samen je best te doen vanuit liefde en in broederschap.

Blijf terugkomen: het werkt!

Onze dankbaarheid tonen wij wanneer we om anderen geven en delen over ons leven volgens de NA-benadering

IP #2, The Group

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #2 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #2 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »