Geld telt zelfvoorziening bij NA

De volgende anekdote komt uit de begintijd van Narcotics Anonymous. Een van onze oprichters liep te scharrelen in de vuilnis achter het NA- dienstencentrum. Hij bleek op zoek naar lege statiegeldflessen. Met de opbrengst hiervan wilde hij een postzegel kopen om een brief van een NA-lid in Alaska te beantwoorden. Iedere servicecommissie is vast weleens tegen deze alledaagse werkelijkheid opgelopen: onze leden kunnen enorm vasthoudend zijn, maar met alleen een goede wil krijg je geen brief van Californië naar Alaska, van Brussel naar St. Petersburg of van Teheran naar Dubai.

Iedere NA-groep dient volledig in eigen onderhoud te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.’ – Traditie Zeven

Onze zevende traditie stelt dat we op twee manieren een bijdrage kunnen leveren. De voorgaande anekdote laat dit treffend zien. Enerzijds geven we onze tijd en energie. We gaan geregeld naar bijeenkomsten en delen met nieuwkomers wanneer we maar kunnen. Onze hoop en onze bedoelingen zijn belangrijk, maar wat telt is wat we doen. We raken betrokken bij sponsorschap en service. We geven van onszelf zonder de verwachting er iets voor terug te krijgen. Maar alleen als we onze dankbaarheid omzetten in actie en zodoende NA ondersteunen, geven we werkelijk handen en voeten aan de uitspraak dat ‘we alleen kunnen behouden wat we hebben door het weg te geven’.

‘Onze hoop en bedoelingen zijn belangrijk, maar wat telt is wat we doen.’

Anderzijds geven we geld voor de instandhouding en ontwikkeling van service zodat NA kan blijven groeien. Beide manieren om bij te dragen zijn even belangrijk – in feite bestaat de bijdrage van de meeste leden uit zowel tijd, energie als geld. Deze informatiefolder gaat echter vooral over vrijwillige financiële bijdragen.

Tijdens iedere bijeenkomst laten onze groepen de hoed, een mandje, doosje of bakje rondgaan zodat leden geld kunnen geven.1 Met deze bijdrage kunnen onze groepen de bijeenkomsten draaiende houden. Onze bijdrage maakt een uitnodigende sfeer van herstel mogelijk voor de angstige nieuwkomer die buiten staat en erover twijfelt om naar de bijeenkomst te gaan. Met het geld dat bestemd is voor de dienstenstructuur, kunnen we zowel in onze eigen gemeenschap als wereldwijd kenbaar maken dat er hoop is voor de verslaafde. Onze persoonlijke uitgaven voor huur, eten, enzovoort gaan jaarlijks omhoog en dat geldt ook voor de uitgaven van NA. We hebben steeds meer geld nodig voor de noodzakelijke service, vooral wanneer NA groeit en we ook op andere manieren proberen om verslaafden te bereiken.

Het kan gebeuren dat sommige leden iets meer of iets minder geven dan anderen. Wellicht vragen we ons dan af of wij het ‘juiste’ bedrag geven. Ons steentje bijdragen wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde bedrag geeft; het betekent dat ieder van ons geeft wat we kunnen missen. Zodra het beter met ons gaat dankzij ons herstel, kunnen we het ons meestal veroorloven om meer te geven. Misschien voelen we ons wat ongemakkelijk bij het idee dat we, onderweg naar een bijeenkomst, aan een snack of drankje twee of drie keer zoveel geld besteed hebben als aan het mandje. Als we gaan inzien wat er voor ons het meeste toe doet, kiezen we er vaak voor om, als het even kan, meer bij te dragen. Of we nu veel of weinig te besteden hebben, de bijdrage aan onze dienstenstructuur is een daad van vertrouwen en helpt ons bij het loslaten van angsten. Het herinnert ons aan het belang van de vervulling van onze spirituele behoeften. Als deze behoeften eenmaal zijn vervuld, dan mogen we erop vertrouwen dat we onze alledaagse problemen gemakkelijk aan kunnen. We vertrouwen erop dat een Macht groter dan wijzelf door middel van ons gezamenlijke geweten zijn werk doet.

‘… ten bate van ons hoofddoel …’– Concept Elf

Een dikwijls aangehaalde zin uit de Basistekst luidt: ‘De nieuwkomer is de belangrijkste persoon op iedere bijeenkomst omdat we alleen kunnen behouden wat we hebben door het weg te geven.’ Onze groepen geven op vele manieren handen en voeten aan deze uitspraak. Na een bijeenkomst bijvoorbeeld, staat een nieuwkomer te praten met een aantal leden van de vaste groep. Eén van hen vraagt of de nieuwkomer inmiddels over een Basistekst beschikt. De nieuwkomer reageert wellicht met de vraag hoeveel het boek kost, of met: ‘Misschien kan ik er volgende week eentje kopen.’ De andere leden glimlachen en zorgen ervoor dat de nieuwkomer straks met een boek onder zijn arm de deur uitloopt. De nieuwkomer stamelt iets over terugbetalen. De reactie luidt simpelweg: ‘Als je gewoon terug blijft komen, komt er vast een dag waarop jij ook een boek voor een nieuwkomer kunt kopen.’

‘Op iedere bijeenkomst is de nieuwkomer de belangrijkste persoon omdat we alleen kunnen behouden wat we hebben door het weg te geven.’

Het in praktijk brengen van de zevende traditie betekent niet alleen dat iedereen naar eigen inzicht een duit in het zakje doet. Door onze bijdrage aan NA zorgen we voor onszelf en tegelijkertijd bieden we de nieuwkomer een mogelijkheid om te herstellen. Velen van ons hebben het op bijeenkomsten gehoord: ‘Ik kan NA nooit terugbetalen voor de vrijheid die ik hier gevonden heb, zelfs al blijf ik honderd jaar clean.’ In onze gebruikersperiode hebben we alleen maar genomen en dat liet ons uiteindelijk achter met een leegte. We leren bij NA om te geven en we merken dat we daar voldoening uit halen. In het begin voelden velen van ons zich verplicht om iets terug te doen voor hetgeen hen zonder enige verplichting werd aangereikt. Maar na verloop van tijd krijgen we steeds meer oog voor het grotere plaatje en verlangen we ernaar om iets bij te dragen aan datgene wat NA kan betekenen.

De NA-leden die ons voor zijn gegaan, maakten het mogelijk dat wij de weg naar NA wisten te vinden. Zij hebben het voortbestaan van bijeenkomsten mogelijk gemaakt en een bijdrage geleverd aan de zevende traditie voor de bekostiging van een hulplijn en posters. Dankzij hen kon NA haar boodschap uitdragen in klinieken en instellingen door middel van literatuur en voorlichting. Nu zijn wij in de gelegenheid en hebben we de verantwoordelijkheid om andere verslaafden de kans te geven om van onze boodschap te horen. Onze geldelijke bijdragen helpen NA-service op ieder niveau te bekostigen. Het gaat dan om plaatselijke activiteiten om de boodschap uit te dragen en ondersteuning van area’s. Ook dragen we bij aan World Services, dat niet alleen bestaande NA-gemeenschappen ondersteunt maar ook bekendheid geeft aan NA in plaatsen waar men er nog nooit van gehoord heeft. Vertaalactiviteiten, het verstrekken van gratis of gesubsidieerde literatuur, workshops die bijdragen aan de ontwikkeling van de NA-gemeenschap – al deze activiteiten worden uitgevoerd namens de gehele NA. Zodoende komt onze boodschap voor de nog lijdende verslaafden wereldwijd beschikbaar.

De meesten van ons ontwikkelen een zeker verantwoordelijkheidsgevoel bij het doen van de service voor NA; je krijgt het gevoel dat het iets van jezelf is. Door tijd en geld in NA te steken, geven we blijk van deze gevoelens en versterken we onze spirituele verbondenheid met de dienstenstructuur en het programma. Het tweede concept herinnert ons eraan dat de ‘eindverantwoording voor en zeggenschap over NA-dienstverlening bij de NA-groepen berust.’ Neem als voorbeeld een bijeenkomst waar onvoldoende werd opgehaald om de huur te betalen. Dit gat werd gemakkelijk gevuld toen het mandje voor de tweede keer rondging. Met andere woorden, als we weten waar het geld voor nodig is, dan zijn de meesten van ons bereid om meer te geven. Goed beschouwd is NA van ons allemaal en haar welzijn hangt af van onze eigen inzet. We leren beseffen dat we onze bijdragen niet hoeven uit te stellen totdat een deel van de dienstenstructuur daadwerkelijk in de moeilijkheden komt.

We geven zonder voorbehoud en ondersteunen zodoende de gemeenschap die ons leven heeft gered. Dat geeft spirituele voldoening. We geven naar ons vermogen, in de wetenschap dat we bijdragen aan een wereldwijde inzet om herstel te delen.

‘… dient op verantwoorde wijze te worden aangewend.’ – Concept Elf

Op ieder niveau waar NA-service wordt gedaan, stonden we op een zeker ogenblik voor de uitdaging om ons werk te doen met beperkte middelen. Neem bijvoorbeeld een NA-servicecommissie die verlangend uitziet naar de conventie, in de hoop dat er geld binnenkomt om reserves aan te vullen. De lage opkomst vanwege het slechte weer leidt ertoe dat de conventie minder geld in het laatje brengt dan verwacht. Nadat alle verblijfskosten zijn betaald, blijkt echter dat de conventie zelfs geld heeft gekost. Nu kunnen de reserves niet worden aangevuld en moet er worden bezuinigd op het bestellen van literatuur of het afdrukken van meeting lijsten. Serviceleden die vertrouwen genieten, redetwisten over de vraag of ze wel de juiste keuzes hebben gemaakt, of vragen zich af wat er gedaan kan worden met het beetje geld dat nog over is. Soms kost het maanden of zelfs jaren om een dergelijk verlies weer glad te strijken.

Dit beeld roept vragen op over de manier waarop we geld inzamelen en het verantwoord beheer van het ingezamelde geld. Het geld dat onze service mogelijk maakt, is enerzijds afkomstig van de vrijwillige bijdragen van onze leden en anderzijds uit inkomsten van evenementen, merchandise en verkoop van literatuur. Er bestaat echter een kans dat onze inspanningen losraken van onze grondbeginselen, in het bijzonder van het principe dat verslaafden andere verslaafden helpen zonder er iets voor terug te verwachten. In alle enthousiasme en creativiteit komen we met allerlei ideeën voor evenementen of het inzamelen van geld. Het zijn echter ideeën die weinig of niets te maken hebben met ons hoofddoel en om die reden niet bij ons passen. Het groepsgeweten biedt dan de mogelijkheid om tot een oplossing te komen en de juiste balans te vinden.

Bij een constante, betrouwbare hoeveelheid aan giften van leden kunnen we dit soort problemen voorkomen omdat onze servicecommissies dan beter in staat zijn om praktische en realistische begrotingen te maken. Ze kunnen dan op betrouwbaarder en doelmatiger wijze hun diensten verlenen en onze boodschap nog beter uitdragen. Wanneer we op onze bijeenkomsten voldoende geld geven en onze groepen rechtstreeks bijdragen aan ieder serviceniveau, dan creëren we een duurzame, betrouwbare dienstenstructuur in onze gemeenschap. Bij het opstellen en uitvoeren van plannen hoeven servicecommissies niet afhankelijk te zijn van factoren waar we geen vat op hebben, zoals bezoekersaantallen op onze evenementen of de hoeveelheid verkochte T-shirts. Onze evenementen kunnen zich dan richten op het vieren van herstel en het delen van onze boodschap, zonder dat we ons druk hoeven maken om grote winsten.

Maar een stabiele financiële situatie is slechts één kant van het verhaal. Zelfvoorziening bij NA betekent ook dat we zorg dragen voor het onderhoud van de bestaande voorzieningen. Onze financiële middelen zijn beperkt, dus gaan we er verstandig mee om. Service vergt een zekere hoeveelheid tijd, energie en geld om succesvol te kunnen zijn. Het geld dat we geven voor de dienstenstructuur is niet bedoeld voor één bepaalde commissie, het behoort toe aan NA. Het elfde concept herinnert ons aan het volgende: ‘Wanneer alle niveaus van onze dienstenstructuur rechtstreeks financiële steun krijgen van de groepen, worden de banden van wederzijdse verantwoordelijkheid tussen hen versterkt.’ Als leden is het onze taak om ervoor te zorgen dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met onze bijdragen. We geven voorrang aan datgene wat noodzakelijk is, we streven naar kosteneffectieve dienstverlening, we kiezen bekwame en geschikte serviceleden die vertrouwen genieten, we mogen erop staan dat verantwoording wordt afgelegd door middel van duidelijke financiële verslagen en we sporen onze groepen en commissies aan om niet al te grote sommen geld in kas te houden. Ons elfde concept betreft het belang van het verantwoord gebruikmaken van NA-fondsen. Onze saamhorigheid neemt toe zodra wij als NA-lid onze verantwoordelijkheid nemen. We zien dat onze bijdragen wel degelijk verschil maken en we houden in de gaten dat ons servicesysteem krijgt wat het nodig heeft om te functioneren.

Tot slot, zelfvoorziening hoort bij de zevende traditie van NA omdat het ons ervan verzekert dat wij onze boodschap op eigen voorwaarden kunnen uitdragen. De toelichting bij ons tweede concept is duidelijk over de verantwoordelijkheid die we hebben bij de financiering van ons hoofddoel: ‘Aangezien de groepen de dienstenstructuur hebben opgezet om bepaalde taken uit te voeren, dragen deze groepen ook verantwoordelijkheid voor de nodige fondsen.’ Onze groepen financieren service-activiteiten op elk niveau, zodat we gevrijwaard blijven van toezicht en invloeden van buitenaf. Wij nemen geen enkele gift aan die van buitenaf komt; alles heeft zijn prijs.

Zelfvoorziening bij NA draait volledig om de zorg voor datgene wat we hebben gekregen: vrijheid van actieve verslaving en de mogelijkheid van een nieuwe manier van leven.

‘Samen kunnen we ons ervan verzekeren dat herstel mogelijk is voor iedere verslaafde die op zoek is naar bevrijding uit de nachtmerrie van verslaving.’

Manieren om bij te dragen

  • Kom naar een bijeenkomst en verwelkom een nieuwkomer!
  • Help met opruimen of met het klaarzetten van stoelen. We dienen de ruimte schoon achter te laten, wellicht zelfs schoner dan toen we binnenkwamen.
  • Besteed je tijd en energie aan de groep, of geef spullen die je groep of de servicecommissies mogelijk kunnen gebruiken.
  • Geef geld als je bijeenkomsten bezoekt. 
  • Geef geld of literatuur om cleandata te kunnen vieren in je vaste groep, doneer voor elk jaar clean aan NAWS of doe het allebei.
  • Geef rechtstreeks aan ieder niveau binnen de dienstenstructuur.
  • Maak een automatische overschrijving voor NA World Services. Bezoek hiervoor www.na.org.
  • Sommigen nemen NA in hun testament op, of dragen bij ter nagedachtenis aan een overleden lid.
  • Wees dienstbaar.

Zie IP nr. 28 Het financieren van service bij NA, als je meer wilt weten over de manier waarop groepen het geld gebruiken dat ze tijdens bijeenkomsten hebben opgehaald.

1 De term ‘mandje’ in deze informatiefolder staat voor iedere manier waarop een groep kan geld kan inzamelen.

IP #24, Money Matters: Self-Support in NA

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #24 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #24 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »