Wie, wat, hoe en waarom

Wie is verslaafd?

De meesten van ons hoeven niet tweemaal na te denken over deze vraag. WIJ WETEN HET! Ons hele leven en denken draaide om drugs, in welke vorm dan ook: het verkrijgen, gebruiken en het vinden van manieren om aan meer te komen. Wij leefden om te gebruiken en gebruikten om te leven. Een verslaafde is gewoon een man of vrouw van wie het leven door drugs wordt beheerst. Wij zijn mensen in de greep van een steeds voortschrijdende ziekte voor wie het einde altijd hetzelfde is: gevangenissen, inrichtingen en de dood.

Wat is het programma van Narcotics Anonymous?

NA is een non-profit gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die geregeld bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven. Dit is een programma van volledige onthouding van alle drugs. Er is maar een vereiste voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken. Wij stellen voor dat je een open geest houdt en jezelf een kans geeft. Ons programma bestaat uit een aantal uitgangspunten die zo eenvoudig zijn dat wij ze in ons dagelijks leven toe kunnen passen. Het belangrijkste is dat ze werken.

Er gelden geen beperkende voorwaarden bij NA. Wij zijn niet aangesloten bij andere organisaties, wij vragen geen inschrijfgeld of kontributie, wij hoeven niets te tekenen noch aan iemand iets te beloven. Wij zijn niet verbonden aan politieke, religieuze of ordehandhavende groeperingen en wij staan nooit onder toezicht. Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, sexuele geaardheid, levensovertuiging, geloofsovertuiging of gebrek aan geloofsovertuiging.

Wij zijn niet geinteresseerd in wat of hoeveel je gebruikte of wie je connecties waren, wat je in het verleden hebt gedaan, hoeveel of hoe weinig je hebt, maar alleen in wat jij aan jouw probleem wilt doen en hoe wij daarbij kunnen helpen. De nieuwkomer is bij elke bijeenkomst de belangrijkste persoon omdat wij alleen kunnen behouden wat wij hebben door het weg te geven. Wij hebben van onze groepservaring geleerd dat diegenen die regelmatig naar onze groepsbijeenkomsten blijven komen, clean blijven.

Waarom zijn wij hier?

Voordat wij bij NA kwamen, konden wij ons eigen leven niet hanteren. Wij konden niet leven en van het leven genieten zoals anderen dat doen. Wij moesten iets anders hebben en dachten dat in drugs gevonden te hebben. Wij plaatsten het gebruik ervan boven het welzijn van onze families, onze vrouw, man en kinderen. Wij moesten koste wat het kost drugs hebben. Wij hebben veel mensen ernstige schade berokkend, maar bovenal hebben wij onszelf geschaad. Door ons onvermogen om persoonlijke verantwoordelijkheden te aanvaarden, creeerden wij in feite onze eigen problemen. Wij leken niet in staat te zijn het leven zoals het is onder ogen te zien.

De meesten van ons beseften dat wij met onze verslaving langzaam zelfmoord pleegden, maar verslaving is zo’n sluwe vijand van het leven dat wij de kracht verloren hadden om er iets aan te doen. Velen van ons belandden in de gevangenis of zochten hulp in de geneeskunde, godsdienst of psychiatrie. Geen van deze methoden was voor ons toereikend. Onze ziekte stak altijd de kop weer op of bleef erger worden, tot wij in wanhoop hulp bij elkaar zochten in Narcotics Anonymous.

Na onze komst bij NA realiseerden wij ons dat wij zieke mensen waren. Wij leden aan een ziekte waarvoor geen remedie bekend is. Wel is het mogelijk de ziekte op een gegeven moment te bedwingen, en dan is herstel mogelijk.

Hoe het werkt

Als jij wilt wat wij te bieden hebben en bereid bent er moeite voor te doen, dan ben je er aan toe bepaalde stappen te nemen. Dit zijn de uitgangspunten die ons herstel mogelijk maakten.

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.
 2. Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij namen de beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen.
 4. Wij maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
 5. Wij bekenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.
 6. Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.
 7. Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.
 9. Wij maakten het, waar mogelijk, direkt goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
 10. Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.
 11. Wij trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste kontakt met God zoals wij Hem begrepen te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons, en de kracht die uit te voeren.
 12. Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

Dit klinkt als een enorme opgave en wij kunnen het niet allemaal ineens doen. Wij zijn ook niet in een dag verslaafd geraakt, dus denk er om: rustig aan.

Er is een ding dat ons herstel meer dan wat dan ook zal ondermijnen: een onverschillige of intolerante houding ten opzichte van spirituele uitgangspunten. Drie onmisbare uitgangspunten zijn eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid. Hiermee zijn wij goed op weg.

Wij zijn van mening dat onze benadering van de ziekte verslaving volkomen realistisch is, aangezien de therapeutische waarde van een verslaafde die een andere helpt zonder weerga is. Wij menen dat onze manier praktisch is, want de ene verslaafde kan het best de andere verslaafde begrijpen en helpen. Wij geloven dat, hoe eerder wij onze problemen in het dagelijks leven onder ogen zien, hoe sneller wij aanvaardbare, verantwoordelijke en produktieve leden van onze maatschappij zullen worden.

De enige manier om niet terug te vallen tot actieve verslaving is niet die eerste drug te nemen. Als jij bent zoals wij, dan weet je dat een teveel is en duizend nooit genoeg. Wij leggen hier sterk de nadruk op omdat wij weten dat wanneer wij drugs gebruiken in welke vorm dan ook, of de ene vervangen door de andere, wij onze verslaving weer helemaal opnieuw de vrije hand laten. Alcohol beschouwen als anders dan andere drugs heeft bij heel veel verslaafden een terugval veroorzaakt. Voor wij bij NA kwamen zagen velen van ons alcohol als iets aparts, maar wij kunnen het ons niet veroorloven hierover verwarring te laten bestaan.

Alcohol beschouwen als anders dan andere drugs heeft bij heel veel verslaafden een terugval veroorzaakt. Voor wij bij NA kwamen zagen velen van ons alcohol als iets aparts, maar wij kunnen het ons niet veroorloven hierover verwarring te laten bestaan. Alcohol is een drug. Wij zijn mensen met de ziekte verslaving die zich moeten onthouden van alle drugs om te kunnen herstellen.

De Twaalf Tradities van NA

Wij behouden wat wij hebben alleen door waakzaamheid, en, zoals vrijheid voor het individu voortkomt uit de Twaalf Stappen, zo komt vrijheid voor de groep voort uit onze Tradities.

Zolang hetgeen dat ons bij elkaar houdt sterker is dan dat wat ons uiteen zou rukken, komt alles goed.

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk van NA-eenheid.
 2. Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar een autoriteit, een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met gebruiken.
 4. Elke groep dient autonoom te zijn behalve in zaken die andere groepen of NA als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft maar een hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.
 6. Een NA-groep behoort nooit aanverwante voorzieningen of andere ondernemingen te steunen, te financieren of de NA-naam te verlenen, opdat geld-, eigendoms-, of prestigeproblemen ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Iedere NA-groep behoort geheel in eigen behoeften te voorzien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.
 8. Narcotics Anonymous dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten in dienst hebben.
 9. NA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar wij mogen wel dienstraden of comités creëren die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
 10. Narcotics Anonymous heeft geen mening over kwesties buiten NA; derhalve behoort de NA-naam nooit betrokken te worden in publieke verdeeldheid.
 11. Ons public relations-beleid is eerder gebaseerd op aantrekking dan op promotie; het is noodzakelijk dat wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven op het vlak van pers, radio en films.
 12. Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er steeds aan principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities zijn aangepast herdrukt met toestemming van AA World Services, Inc.

IP #1, Who, What, How, & Why

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #1.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #1 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »