Informatie voor het Fellowship

Binnen Narcotics Anonymous (NA) is de service structuur een essentieel onderdeel dat zorgt voor een georganiseerde en effectieve verspreiding van de boodschap van herstel. Deze structuur is opgebouwd uit verschillende niveaus en commissies, elk met hun eigen specifieke rol en verantwoordelijkheid. Samen vormen ze de ruggengraat van NA, waarbij ze zorgen voor de cohesie, continuïteit en groei van de gemeenschap.

Wat is de NA Service Structuur?

Narcotics Anonymous (NA) is niet alleen een gemeenschap van individuen die streven naar herstel van verslaving; het is ook een georganiseerde entiteit met een specifieke structuur die is ontworpen om de boodschap van herstel zo effectief mogelijk te verspreiden. Deze structuur, vaak aangeduid als de 'service structuur', is essentieel voor het functioneren en de groei van NA wereldwijd.

De service structuur van NA is een hiërarchisch systeem van commissies en subcommissies, elk met specifieke verantwoordelijkheden en taken. Deze structuur zorgt ervoor dat de gemeenschap kan functioneren, groeien en haar boodschap kan verspreiden, terwijl ze trouw blijft aan de principes van het Twaalf Stappen-programma.

De omgekeerde piramide dienstenstructuur

Kerncomponenten van de Service Structuur:

 1. Groepen: De basis van NA. Dit zijn de reguliere bijeenkomsten waar leden samenkomen om hun ervaringen, kracht en hoop te delen.
 2. Gebiedscommissies: Deze commissies coördineren activiteiten op lokaal niveau, zoals het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.
 3. Regionale Commissies: Deze commissies overzien en coördineren de activiteiten van meerdere gebieden binnen een grotere regio.
 4. Wereld Service Conferentie: Dit is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen NA, waar belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst en richting van de gemeenschap.
 5. Wereld Service Bureau: Dit bureau biedt ondersteunende diensten aan NA-gemeenschappen wereldwijd, zoals het publiceren van literatuur en het organiseren van wereldwijde evenementen.

Waarom is de Service Structuur Belangrijk?

De service structuur zorgt voor een georganiseerde en gestructureerde benadering van de activiteiten van NA. Het stelt de gemeenschap in staat om effectief te functioneren, te groeien en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, terwijl het trouw blijft aan haar kernprincipes.

Bovendien bevordert de structuur verantwoordelijkheid en transparantie. Door duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden kunnen leden actief deelnemen aan de besluitvorming en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de gemeenschap.

De service structuur van Narcotics Anonymous is een cruciaal onderdeel van haar succes en groei wereldwijd. Het biedt een solide fundament waarop de gemeenschap kan bouwen en zorgt voor een georganiseerde en coherente benadering van haar activiteiten. Door te begrijpen hoe deze structuur werkt, kunnen leden en belanghebbenden effectiever bijdragen aan de missie van NA: het helpen van verslaafden op hun pad naar herstel.

Meer informatie tref je aan in de Guide to Local Services (Eng).

Narcotics Anonymous Groepen

In de wereld van herstel is er een plek waar verslaafden samenkomen, niet als vreemden, maar als gelijken, om hun ervaringen, kracht en hoop te delen. Deze plekken zijn de groepen van Narcotics Anonymous (NA). Ze vormen de kern van de NA-gemeenschap en zijn de primaire plekken waar verslaafden elkaar ontmoeten en steunen op hun reis naar herstel.

Wat is een NA-groep?

Een NA-groep is een verzameling van twee of meer verslaafden die samenkomen om het NA-programma van herstel te delen. Deze bijeenkomsten zijn autonoom, wat betekent dat ze onafhankelijk functioneren binnen de richtlijnen van NA's Twaalf Tradities.

De Rol van NA-groepen:

 1. Ondersteuning bieden: Voor veel verslaafden is de NA-groep de eerste plek waar ze zich echt begrepen en gesteund voelen. Hier kunnen ze openlijk praten over hun verslaving zonder angst voor oordeel.
 2. Het NA-programma delen: Tijdens groepsbijeenkomsten delen leden hun ervaringen met de Twaalf Stappen van NA, waardoor nieuwkomers inzicht krijgen in het herstelproces.
 3. Gemeenschap creëren: NA-groepen bieden een gevoel van gemeenschap en verbondenheid, wat essentieel is voor duurzaam herstel.

Hoe functioneren NA-groepen?

Elke NA-groep is uniek, maar er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken:

 • Open en Besloten bijeenkomsten: Open bijeenkomsten staan open voor iedereen, inclusief niet-verslaafden die meer willen leren over NA. Besloten bijeenkomsten zijn alleen voor verslaafden.
 • Lees- en Deelbijeenkomsten: Sommige bijeenkomsten beginnen met het lezen van NA-literatuur, gevolgd door het delen van persoonlijke ervaringen.
 • Serviceposities: Groepen hebben verschillende serviceposities, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester, die worden ingevuld door leden van de groep.
 • Zelfvoorziening: NA-groepen zijn financieel zelfvoorzienend door vrijwillige bijdragen van leden.

De Impact van NA-groepen:

NA-groepen hebben talloze levens veranderd. Ze bieden een veilige haven voor verslaafden in alle stadia van herstel. Voor velen is de groep de plek waar ze voor het eerst hoop vinden en leren dat herstel mogelijk is.

Narcotics Anonymous groepen zijn de bouwstenen van de NA-gemeenschap. Ze bieden een veilige en ondersteunende omgeving waar verslaafden kunnen leren, groeien en herstellen van de verwoestingen van verslaving. Door de kracht van gemeenschap en gedeelde ervaring bieden NA-groepen een pad naar een nieuw, drugsvrij leven.

Meer informatie vind je in IP2 De Groep of de Guide to Local Services (Eng).

Wat is een NA-Area?

Narcotics Anonymous (NA) is niet alleen een gemeenschap van individuele leden en groepen, maar ook een gestructureerde organisatie die zich uitstrekt over steden, regio's en landen. Een van de belangrijkste structurele eenheden binnen NA is de 'area'. Deze area's spelen een cruciale rol in het uitbreiden van de boodschap van herstel en het ondersteunen van de NA-gemeenschap op grotere schaal.

Een NA-Area is een verzameling van verschillende NA-groepen binnen een bepaalde geografische regio. Deze groepen komen samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, middelen te delen en samen te werken aan grotere initiatieven die de capaciteit van individuele groepen te boven gaan.

De Rol van NA-Area's:

 1. Coördinatie: Area's coördineren activiteiten en evenementen voor alle groepen binnen hun regio. Dit kan variëren van grootschalige bijeenkomsten en conferenties tot workshops en trainingen.
 2. Ondersteuning: Area's bieden ondersteuning aan nieuwe en bestaande groepen, zowel materieel als in de vorm van advies en begeleiding.
 3. Communicatie: Ze fungeren als communicatiekanaal tussen de groepen en de grotere NA-structuur, zoals regionale en wereldwijde comités.
 4. Voorlichting: Area's spelen een actieve rol in voorlichtingsinspanningen, zoals het bereiken van professionals in de gezondheidszorg, scholen en andere gemeenschapsorganisaties.

Hoe functioneren NA-Area's?

 • Regelmatige vergaderingen: Vertegenwoordigers van elke groep binnen de area, vaak GSR's (Group Service Representatives), komen regelmatig samen om zaken te bespreken, beslissingen te nemen en informatie te delen.
 • Comités: Binnen een area kunnen verschillende comités worden gevormd, zoals voorlichtingscomités, literatuurcomités en evenementencomités, die specifieke taken en projecten behandelen.
 • Financiën: Area's beheren hun eigen financiën, gefinancierd door bijdragen van de groepen binnen hun area.

De Impact van NA-Area's:

Door de krachten te bundelen, kunnen NA-Area's grotere projecten en initiatieven aanpakken dan individuele groepen. Ze kunnen effectiever reageren op de behoeften van de gemeenschap, nieuwe groepen helpen zich te vormen en bestaande groepen ondersteunen bij hun uitdagingen.

Narcotics Anonymous Area's zijn essentieel voor de groei en het succes van NA als geheel. Ze bieden een platform voor samenwerking, delen van middelen en uitbreiding van de boodschap van herstel naar een breder publiek. Door de inspanningen van deze area's kan NA haar missie voortzetten om hoop en herstel te bieden aan verslaafden over de hele wereld.

Wat is NA-Regio Nederland?

Narcotics Anonymous (NA) heeft zich wereldwijd verspreid als een baken van hoop voor verslaafden die streven naar een leven zonder drugs. In Nederland, waar de uitdagingen van verslaving even reëel zijn als elders, heeft de NA-gemeenschap een sterke aanwezigheid opgebouwd. Centraal in deze inspanning staat de NA-Regio Nederland.

NA-Regio Nederland is de overkoepelende organisatie die de verschillende NA-Area's en groepen binnen Nederland coördineert en ondersteunt. Deze regio zorgt voor samenhang, coördinatie en ondersteuning op nationaal niveau, waardoor de afzonderlijke groepen en area's effectiever kunnen functioneren.

De Rol van NA-Regio Nederland:

 1. Nationale Coördinatie: Regio Nederland coördineert de activiteiten van de verschillende area's en groepen binnen het land, zorgt voor uniformiteit en deelt best practices.
 2. Communicatie: Als schakel tussen de wereldwijde NA-gemeenschap en de Nederlandse groepen zorgt de regio voor een gestroomlijnde communicatie en informatie-uitwisseling.
 3. Evenementen en Conferenties: De regio organiseert nationale evenementen, zoals de NA-conventie in Nederland, workshops en trainingen.
 4. Voorlichting: Regio Nederland coördineert grootschalige voorlichtingscampagnes gericht op het Nederlandse publiek en professionals in de gezondheidszorg en verslavingszorg.

Hoe functioneert NA-Regio Nederland?

 • Regelmatige Vergaderingen: Vertegenwoordigers van elke area binnen Nederland komen periodiek samen om zaken van nationaal belang te bespreken en beslissingen te nemen.
 • Regionale Comités: Deze comités, bestaande uit vrijwillige leden, richten zich op specifieke taken zoals public relations, literatuurontwikkeling en evenementenplanning.
 • Financieel Beheer: De regio beheert een budget dat wordt gefinancierd door bijdragen van de area's en opbrengsten van nationale evenementen.

De Impact van NA-Regio Nederland:

Dankzij de inspanningen van NA-Regio Nederland heeft de NA-gemeenschap in Nederland een solide structuur en een duidelijke richting. De regio speelt een cruciale rol in het versterken van de NA-gemeenschap in Nederland, waardoor de boodschap van herstel een breder publiek bereikt.

Narcotics Anonymous Regio Nederland is een essentieel onderdeel van de NA-gemeenschap in Nederland. Door de gezamenlijke inspanningen van deze regio en haar leden blijft de boodschap van hoop en herstel resoneren bij degenen die streven naar een leven vrij van drugs in Nederland.

Wat is EDM?

Het Europese landschap van verslavingsherstel is even divers als het continent zelf, met zijn talrijke talen, culturen en achtergronden. Het European Delegates Meeting (EDM) vormt een cruciale schakel in dit landschap, als een forum dat zich richt op de multiculturele en meertalige gemeenschappen van Narcotics Anonymous (NA) binnen én buiten Europa.

Een Europees Zonaal Forum

Het EDM is een non-profit associatie met een specifieke en cruciale rol: het functioneert als een Zonaal Forum voor Narcotics Anonymous binnen Europa. Deze zonale forums zijn in het leven geroepen om de communicatie tussen de Regionale Service Comités (RSC's) te verbeteren. Maar hun rol gaat verder dan dat. Ze dienen ook als centrale punten voor de ontwikkeling van fellowship (gemeenschap) binnen deze gemeenschappen.

Het primaire doel van het EDM is het bevorderen van het algemeen welzijn en de eenheid van de NA-gemeenschappen, hen ondersteunen in hun groei, en hen helpen met hun voornaamste missie: het overbrengen van de NA-boodschap aan de nog lijdende verslaafde.

Waarom is het EDM zo belangrijk?

Europa is een mozaïek van culturen en talen. Hierdoor kunnen er uitdagingen ontstaan bij het overbrengen van een consistente en effectieve boodschap van herstel aan verslaafden in verschillende landen en regio's. Het EDM biedt een platform waar vertegenwoordigers uit verschillende Europese NA-gemeenschappen samenkomen om ervaringen, best practices en kennis te delen. Door dit te doen, versterkt het de eenheid en zorgt het voor een coherentere aanpak in de verspreiding van de NA-missie.

De Structuur en Werking van het EDM

Als non-profit associatie is het EDM opgezet om wettelijk te functioneren als een Zonaal Forum. Het verbindt verschillende RSC's en biedt hen een platform om samen te werken en te communiceren. Door dit te doen, worden barrières van taal en cultuur overbrugd, en wordt er gezorgd voor een efficiëntere en effectievere verspreiding van de NA-boodschap.

In een wereld waar grenzen steeds vager worden en de uitdagingen van verslaving geen onderscheid maken op basis van nationaliteit of cultuur, speelt het EDM een onmisbare rol. Het vormt een brug tussen de diverse NA-gemeenschappen in Europa en daarbuiten, zorgt voor eenheid en samenhang, en zorgt ervoor dat de boodschap van hoop en herstel zo breed mogelijk wordt verspreid.

EDM Regio's

De EDM is een zonale forum dat bestaat uit geografisch verwante gemeenschappen met één duidelijke missie: “De EDM is een in Europa gevestigd forum van meertalige en multiculturele NA-gemeenschappen binnen en buiten Europa, wiens missie het is om hun gemeenschappelijk welzijn te bevorderen en eenheid, ondersteun hun groei en help hen hun voornaamste doel te verwezenlijken: het overbrengen van de NA-boodschap aan de nog steeds lijdende verslaafde“

Momenteel nemen 33 NA-regio's deel aan de EDM, vertegenwoordigd door door deze regio's gekozen afgevaardigden.

Land / zone Website
Europese zone (EDM) https://www.edmna.org/
België https://na-belgium.org/
Bulgarije http://www.na-bulgaria.com/
Croatie http://www.na-croatia.org/
Denemarken https://www.nadanmark.dk/
Duitsland https://narcotics-anonymous.de/
Egypte https://naegypt.org/
Estland https://na-estonia.ee/
Finland https://www.nasuomi.org/
Frankrijk https://www.narcotiquesanonymes.org/
Griekenland https://www.na-greece.gr/
Hongarije https://nahungary.hu/
Ierland https://www.na-ireland.org/
Ijsland https://nai.is/
Iran https://nairan1.org/
Israël https://www.naisrael.org.il/
Italië https://na-italia.org/
Letland https://www.na-latvija.lv/
Litouwen https://lietuvos-na.lt/
Moldavië https://namoldova.org/
Noorwegen https://nanorge.org/
Oekraïne https://ua.na-ua.org/
Polen https://anonimowinarkomani.org/
Portugal https://na-pt.org/
Russiche zone https://na-tranzit.org/
Servië https://www.na-srbija.org/
Slovenië https://www.na-slovenija.org/
Slowakije https://www.anonymninarkomani.sk/
Spanje https://www.narcoticosanonimos.es/
Tsjechië https://www.anonymninarkomani.cz/
Turkije https://na-turkiye.org/
Verenigd Koninkrijk https://ukna.org/
Zweden https://www.nasverige.org/
Zwitserland https://narcotics-anonymous.ch/

Wat is NAWS?

Narcotics Anonymous (NA) is een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren. De kern van dit herstelprogramma is het delen van ervaring, kracht en hoop met elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen bij het gemeenschappelijke doel: clean blijven. Om deze missie op een georganiseerde en effectieve manier te ondersteunen, is Narcotics Anonymous World Services (NAWS) opgericht.

Een Wereldwijde Ondersteuning voor Herstel

Narcotics Anonymous World Services is het centrale orgaan dat diensten verleent aan de NA-gemeenschap over de hele wereld. Het fungeert als een verbindende schakel tussen de verschillende regio's, area's en groepen, en zorgt voor consistentie, begeleiding en ondersteuning op wereldwijde schaal.

Kernfuncties van NAWS:

 1. Literatuur: NAWS is verantwoordelijk voor de productie en distributie van NA-goedgekeurde literatuur. Dit omvat boeken, pamfletten en andere materialen die essentieel zijn voor het herstelproces.
 2. Communicatie: NAWS faciliteert communicatie tussen verschillende NA-entiteiten wereldwijd, waardoor een uniforme boodschap en aanpak wordt gewaarborgd.
 3. Wereldconferenties: Elke twee jaar organiseert NAWS een wereldconferentie waar afgevaardigden van over de hele wereld samenkomen om te discussiëren over belangrijke kwesties, beleid te bepalen en de toekomstige richting van NA te plannen.
 4. Ondersteuning en Training: NAWS biedt training en ondersteuning aan NA-gemeenschappen, vooral in gebieden waar NA nog in de kinderschoenen staat.
 5. Public Relations: NAWS speelt een cruciale rol in het bevorderen van de zichtbaarheid van NA op wereldwijde schaal, door samen te werken met media, professionals in de gezondheidszorg en andere relevante organisaties.
 6. Financiën: NAWS beheert de wereldwijde financiën van NA, zorgt voor transparantie in financiële zaken en zorgt ervoor dat donaties en inkomsten op een verantwoorde manier worden gebruikt.

Narcotics Anonymous World Services is het kloppend hart van de wereldwijde NA-gemeenschap. Door het leveren van essentiële diensten en het waarborgen van de integriteit en consistentie van het NA-programma, zorgt NAWS ervoor dat de boodschap van herstel overal ter wereld wordt gehoord en dat verslaafden, ongeacht waar ze zich bevinden, de steun en begeleiding krijgen die ze nodig hebben om een clean en zinvol leven te leiden.

Wat is het Comité Public Relations?

In de wereld van verslavingsherstel speelt Narcotics Anonymous (NA) een cruciale rol door een veilige haven te bieden aan diegenen die streven naar een leven zonder drugs. In Nederland, waar de uitdagingen van verslaving even reëel zijn als elders, heeft NA een sterke aanwezigheid opgebouwd. Een sleutelcomponent in deze inspanning is het Comité Public Relations van NA-Regio Nederland.

Het Comité Public Relations (PR) van NA-Regio Nederland is verantwoordelijk voor het bevorderen van de zichtbaarheid en het begrip van NA's missie en doelen binnen de Nederlandse samenleving. Dit comité zorgt ervoor dat de boodschap van herstel, hoop en gemeenschap effectief wordt gecommuniceerd naar het publiek, professionals in de gezondheidszorg, en andere relevante instanties.

De Rol van het Comité Public Relations:

 1. Voorlichting: Het PR-comité organiseert en coördineert voorlichtingscampagnes om het bewustzijn en de kennis over NA in Nederland te vergroten.
 2. Media Relaties: Het comité onderhoudt relaties met media-entiteiten, zorgt voor persberichten en reageert op media-aanvragen over NA en verslavingskwesties.
 3. Evenementen en Workshops: Het PR-comité organiseert en ondersteunt evenementen die gericht zijn op het vergroten van de zichtbaarheid van NA, zoals open dagen, workshops en conferenties.
 4. Samenwerking met Professionals: Het comité werkt samen met professionals in de gezondheidszorg, verslavingszorg en andere relevante velden om hen te informeren over de voordelen en methoden van NA.

Hoe functioneert het Comité Public Relations?

 • Regelmatige Vergaderingen: Leden van het PR-comité komen periodiek samen om lopende projecten te bespreken, nieuwe initiatieven te plannen en de effectiviteit van hun inspanningen te evalueren.
 • Subcomités: Binnen het PR-comité kunnen subcomités worden gevormd die zich richten op specifieke taken, zoals media-relaties, evenementenplanning of samenwerking met specifieke professionele groepen.
 • Training en Ondersteuning: Het comité zorgt voor training en ondersteuning voor zijn leden om ervoor te zorgen dat ze effectief kunnen communiceren over NA en haar missie.

De Impact van het Comité Public Relations:

Dankzij de inspanningen van het PR-comité is de zichtbaarheid en het begrip van NA in Nederland aanzienlijk toegenomen. Door effectieve communicatie en samenwerking heeft het comité ervoor gezorgd dat meer mensen toegang hebben tot de levensveranderende bronnen die NA biedt.

Het Comité Public Relations van NA-Regio Nederland speelt een essentiële rol in het versterken van de NA-gemeenschap in Nederland. Door hun toegewijde inspanningen blijft de boodschap van herstel en hoop resoneren in de harten en geesten van velen die op zoek zijn naar een weg uit de duisternis van verslaving.

Meer informatie over Public Relations binnen NA tref je aan in het PR Handbook (Eng).

Het webteam - een subcomité van het comité Public Relations - verzorgt alles rondom de website en digitale media kanalen.

Het doel van het webteam

Elke verslaafde heeft de mogelijkheid om via digitale media de NA-boodschap te vernemen, en een nieuwe manier van leven te vinden door het NA-Programma. Het Webteam ondersteund NA-groepen bij het uitdragen van de boodschap van herstel via de digitale media kanalen:

 • Via digitale media kanalen bekendheid geven aan Narcotics Anonymous als mogelijk geschikt herstelprogramma voor verslaafden;
 • Via digitale media kanalen ervaring kracht en hoop delen met wie dit nodig kan hebben en het gezamenlijk uitspreken over zaken die NA als geheel aangaan;
 • Via digitale media kanalen informeren van het publiek en professionals over ontwikkelingen en activiteiten binnen de Narcotics Anonymous fellowship. Regionaal en Wereldwijd.

Opzet van het webteam

Het webteam is opgedeeld in twee takken, techniek en content. De helpdesk verzorgt alle in en uitgaande support aanvragen.

Contact gegevens

Je kan het webteam bereiken via het emailadres [email protected]. Het webteal vergaderd maandelijks online op de tweede zondag van de maand om 11 uur. Check hier de gegevens als je aan wilt sluiten.

Openstaande serviceposities

Wil jij service doen in het webteam, je bent altijd welkom.

We hebben diverse service posities openstaan. Ben je vaardig op social media of met (wordpress) website's, sluit aan. Ben je niet technisch maar wel administratief vaardig, sluit aan tijdens de vergadering! Twijfel je of je iets bij kan dragen? Sluit aan tijdens de maandelijkse vergadering!

Wat is NAVO?

NAVO staat voor Narcotics Anonymous Voorlichting en Ontwikkeling. Deze afdeling heeft als doel om zowel binnen als buiten de NA-gemeenschap voorlichting te geven over verslaving en herstel. Daarnaast zet NAVO zich in voor de ontwikkeling van nieuwe programma's, materialen en strategieën om de boodschap van NA verder te verspreiden.

Waarom is NAVO belangrijk?

 1. Voorlichting: Er zijn nog steeds veel misvattingen over verslaving. NAVO helpt om deze mythes te ontkrachten en biedt feitelijke informatie over de ziekte van verslaving en het herstelproces.
 2. Bereik: Door actieve voorlichting kan NAVO meer verslaafden bereiken die hulp nodig hebben, maar nog niet bekend zijn met NA.
 3. Ontwikkeling: De wereld van verslavingszorg is constant in beweging. NAVO zorgt ervoor dat NA up-to-date blijft met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Activiteiten van NAVO

NAVO organiseert regelmatig workshops, trainingen en seminars voor zowel NA-leden als professionals in de verslavingszorg. Daarnaast ontwikkelt NAVO materialen zoals brochures, posters en video's om de boodschap van NA te verspreiden.

Ook werkt NAVO samen met andere organisaties, scholen en instellingen om voorlichting op maat te geven. Door deze samenwerkingen kan NA een breder publiek bereiken en meer mensen helpen op hun weg naar herstel.

NAVO is een essentieel onderdeel van Narcotics Anonymous. Door actieve voorlichting en voortdurende ontwikkeling zorgt NAVO ervoor dat NA relevant blijft en haar boodschap van hoop en herstel kan blijven verspreiden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van NAVO of zelf een bijdrage wil leveren, zijn er volop mogelijkheden om betrokken te raken.

In Nederland is NAVO georganiseerd op area niveau.

Wat is H&I?

Narcotics Anonymous (NA) heeft al sinds zijn oprichting in 1953 als voornaamste doel het bieden van een gemeenschap waar verslaafden elkaar kunnen steunen in hun streven naar herstel. Eén van de meest impactvolle manieren waarop NA dit doet, is door middel van de Hospitals & Institutions (H&I) commissies. Deze commissies, beter bekend als H&I, vormen een cruciale schakel tussen NA en individuen die zich op plekken bevinden waar ze normaal gesproken geen toegang zouden hebben tot reguliere NA-bijeenkomsten.

H&I bij NA staat voor Hospitals & Institutions, wat ziekenhuizen en instellingen betekent. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor het organiseren van reguliere NA-bijeenkomsten binnen deze instellingen, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, gevangenissen, en jeugdinrichtingen. Het voornaamste doel is om de boodschap van herstel naar die verslaafden te brengen die niet in staat zijn om een reguliere NA-bijeenkomst bij te wonen.

Het belang van H&I

Veel verslaafden komen voor het eerst in aanraking met het concept van herstel wanneer ze in een instelling zijn, of dit nu een medische, psychiatrische of correctionele instelling is. Zonder H&I zouden velen van hen misschien nooit de boodschap van NA horen. Door bijeenkomsten binnen deze instellingen te organiseren, biedt H&I hoop en een pad naar herstel voor velen die dit het meest nodig hebben.

Hoe H&I werkt

Vrijwilligers van NA, vaak leden die zelf ervaring hebben met herstel, bezoeken deze instellingen om bijeenkomsten te leiden. Ze delen hun persoonlijke ervaringen, kracht en hoop met de aanwezigen en bieden informatie over hoe NA werkt. Belangrijk is dat deze vrijwilligers worden getraind om te werken binnen de richtlijnen en regels van de betreffende instelling.

Uitdagingen en Beloningen

Het werken binnen H&I kan zeker uitdagend zijn. Vrijwilligers komen soms in aanraking met individuen die in een zeer moeilijke fase van hun leven zitten. Echter, de beloningen van dit werk zijn enorm. Veel NA-leden die actief zijn binnen H&I getuigen dat ze er net zoveel uithalen als ze erin stoppen, zo niet meer. Het zien van de transformatie van hopeloosheid naar hoop, van duisternis naar licht, is onvergelijkbaar.

H&I bij Narcotics Anonymous is meer dan slechts een commissie; het is een levenslijn voor velen die zich op plaatsen bevinden waar hoop vaak schaars is. Door de boodschap van herstel te brengen naar ziekenhuizen en instellingen, waarborgt H&I dat de missie van NA, om een boodschap van hoop en een programma van herstel te brengen, echt grenzeloos is.

Lees meer over H&I in IP20 Voorlichting in instellingen en het NA-lid
en het H&I Handbook (Eng).

Fellowship Development bij Narcotics Anonymous

Narcotics Anonymous (NA) staat wereldwijd bekend als een gemeenschap die zich inzet voor het herstel van verslaafden. Maar wat veel mensen misschien niet weten, is dat achter deze krachtige beweging een essentieel concept schuilt: Fellowship Development. In dit artikel duiken we dieper in wat Fellowship Development bij NA inhoudt en waarom het zo cruciaal is voor het voortdurende succes van de organisatie.

Wat is Fellowship Development?

Fellowship Development, of in het Nederlands 'gemeenschapsontwikkeling', verwijst naar de inspanningen van NA om haar gemeenschap te versterken, uit te breiden en te ondersteunen. Dit gaat verder dan alleen het organiseren van bijeenkomsten. Het omvat een reeks initiatieven en programma's die zijn ontworpen om leden te ondersteunen in hun persoonlijke en collectieve groei binnen de NA-gemeenschap.

Waarom is het belangrijk?

Groei en Uitbreiding: Fellowship Development zorgt ervoor dat NA kan blijven groeien en nieuwe leden kan bereiken. Door nieuwe groepen te vormen in gebieden waar NA nog niet aanwezig is, kunnen meer verslaafden toegang krijgen tot de ondersteuning die ze nodig hebben.

Ondersteuning en Training: NA is een organisatie die wordt geleid door haar leden. Fellowship Development zorgt voor training en middelen om ervoor te zorgen dat leden effectief kunnen dienen in verschillende rollen binnen de gemeenschap.

Verbinding en Gemeenschap: Door het versterken van de banden tussen leden en groepen, bevordert Fellowship Development een gevoel van eenheid en gemeenschappelijk doel.

Initiatieven binnen Fellowship Development

Enkele kerninitiatieven binnen Fellowship Development zijn:

Workshops en Trainingen: Regelmatige workshops worden georganiseerd om leden te trainen in verschillende aspecten van dienstverlening binnen NA, van groepsdienst tot regionale en wereldwijde dienst.

Literatuurontwikkeling: Het creëren en verspreiden van NA-literatuur is essentieel om de boodschap van herstel te verspreiden. Fellowship Development speelt een rol in het stimuleren van literatuurprojecten en het betrekken van de gemeenschap bij het schrijfproces.

Communicatie: Het bevorderen van effectieve communicatie tussen groepen, gebieden en regio's om ervoor te zorgen dat alle leden toegang hebben tot relevante informatie en middelen.

Fellowship Development bij Narcotics Anonymous is meer dan alleen een concept; het is de levensader van de organisatie. Door zich te concentreren op het versterken en uitbreiden van de gemeenschap, zorgt NA ervoor dat het haar missie kan blijven vervullen: het bieden van een weg naar herstel voor verslaafden over de hele wereld.

Wat is de LTC?

Narcotics Anonymous (NA) heeft sinds haar oprichting in 1953 een belangrijke rol gespeeld in het leven van talloze mensen die streven naar herstel van verslaving. Een van de pijlers van NA's succes is de krachtige literatuur die het biedt aan haar leden en de bredere gemeenschap. In het hart van deze literaire inspanningen staat de Literatuur Commissie, vaak aangeduid als de LTC.

De Literatuur Commissie van NA is een gespecialiseerd orgaan dat zich richt op het creëren, beoordelen en verspreiden van literatuur die de principes en boodschap van NA ondersteunt. Deze literatuur varieert van formele teksten en handleidingen tot pamfletten en dagelijkse meditaties.

De Rol van de LTC:

 1. Ontwikkeling van Nieuwe Literatuur: De LTC is verantwoordelijk voor het identificeren van behoeften binnen de NA-gemeenschap voor nieuwe literatuur en het begeleiden van het schrijfproces.
 2. Beoordeling en Herziening: Bestaande literatuur wordt regelmatig beoordeeld om ervoor te zorgen dat deze relevant en actueel blijft. De LTC zorgt voor herzieningen waar nodig.
 3. Verspreiding: De LTC coördineert de druk en distributie van NA-literatuur, zodat deze beschikbaar is voor leden en groepen over de hele wereld.
 4. Feedback van Leden: De commissie moedigt feedback aan van NA-leden over bestaande literatuur en ideeën voor nieuwe materialen.

Hoe functioneert de LTC?

 • Regelmatige Vergaderingen: Leden van de LTC komen periodiek samen om lopende projecten te bespreken, feedback te evalueren en nieuwe literaire initiatieven te plannen.
 • Subcomités: Afhankelijk van de behoeften kunnen binnen de LTC subcomités worden gevormd die zich richten op specifieke projecten of literaire genres.
 • Samenwerking met Externe Partijen: De LTC kan samenwerken met externe schrijvers, redacteuren en uitgevers om ervoor te zorgen dat de literatuur van NA van de hoogste kwaliteit is.

De Impact van de LTC:

De literatuur van NA, geproduceerd onder begeleiding van de LTC, heeft een diepgaande impact gehad op het herstelproces van talloze individuen. Deze teksten bieden begeleiding, hoop en een dieper inzicht in de principes van NA.

De Literatuur Commissie van NA speelt een cruciale rol in het versterken en verspreiden van de boodschap van herstel. Door hun toegewijde inspanningen blijft de literatuur van NA een betrouwbare bron van steun en begeleiding voor degenen die op het pad van herstel zijn.

NA-literatuur in het Nederlands

Hieronder tref je diverse officiële vertalingen aan van de herstel literatuur van Narcotics Anonymous.

Wie, wat, hoe en waarom
IP #1, Who, What, How, & Why

De Groep
IP #2, The Group

Een andere kijk
IP #5, Another Look

Herstel en Terugval
IP #6, Recovery & Relapse

Ben ik een verslaafde?
IP #7 Am I an Addict?

Alleen voor vandaag
IP# 8, Just For Today

Naar het programma leven
IP# 9, Living the Program

Sponsorschap
IP# 11, Sponsorship

De driehoek van zelf-obsessie
IP# 12, The Triangle of Self-Obsession

Door jonge verslaafden, voor jonge verslaafden
IP# 13, By Young Addicts

De ervaring van een verslaafde …
IP# 14, One Addict’s Experience…

Voorlichting en het NA-lid
IP# 15, PI and the NA Member

Voor de nieuwkomer
IP #16, For the Newcomer

Zelfacceptatie
IP# 19, Self-Acceptance

Voorlichting in instellingen en het NA-lid
IP #20, H&I Service and the NA Member

Welkom bij Narcotics Anonymous
IP #22, Welcome to Narcotics Anonymous

Clean Blijven in de Buitenwereld
IP# 23, Staying Clean on the Outside

Geld telt zelfvoorziening bij NA
IP #24, Money Matters: Self-Support in NA

Aan de ouders of verzorgers van jongeren bij NA
IP #27, For the Parents or Guardians of Young People in NA

Literatuur in andere talen

Herstel literatuur in het engels

Herstel literatuur (alle talen)

Literatuur bestellen in Nederland

Literatuurdepot area noord

Literatuurdepot area zuid-oost

Literatuurdepot area C

Literatuurdepot regio rijnmond

Literatuurdepot area west

NA-Cloud - informatie opslaan en delen

In het digitale tijdperk waarin we leven, is de manier waarop we informatie opslaan, delen en toegankelijk maken van cruciaal belang. We introduceren nacloud.nl, de opslagoplossing van Narcotics Anonymous Nederland. Deze cloud opslag is niet alleen een technologische sprong voorwaarts, maar ook een uiting van onze toewijding aan transparantie en open communicatie.

NA-Cloud is meer dan alleen een opslagruimte; het is een digitaal archief, een levendige bibliotheek van onze voortdurende inspanningen en toewijding aan herstel en gemeenschap. Of je nu op zoek bent naar de laatste notulen van de Regio Servicecommissie, een vertaaldocument van de Vertaalcommissie, voorlichtingsmateriaal van NA-Voorlichting en Ontwikkeling, of verslagen van de verschillende Area Servicecommissies, NA-Cloud heeft het allemaal - georganiseerd, beveiligd en direct beschikbaar met slechts een paar klikken.

Deze transparantie is geen toeval. Bij Narcotics Anonymous geloven we dat openheid en eerlijkheid essentieel zijn voor vertrouwen en samenwerking. Door al onze verslagen en documenten op één centrale plek beschikbaar te stellen, nodigen we iedereen uit - leden, professionals en het publiek - om dieper in te gaan op onze missie, onze inspanningen en onze voortdurende reis naar herstel.

Als je op zoek bent naar de PDF meetinglijst, klik hier.

Klik hier om naar de openbare bestanden op NA-cloud te gaan.

Translate »